Условия пользователя
 1. Üldsätted
  1. PetBook on loomade haiguslugude andmebaas ja register internetiaadressil www.petbook.ee (edaspidi „PetBook“), mille tasu eest kasutamise võimalust lehel pakutakse.
  2. PetBooki ja kõigi selles sisalduvate andmete omanikuks on VetMinds Invest OÜ (registrikood 14644037, aadress Mustamäe tee 44a, Tallinn, Harjumaa, 10621, e-post info@petbook.ee), kellele kuuluvad kõik õigused seoses PetBookiga sh autori- ja muud õigused nt kujundusele, ärimudelile, tarkvarale jne.
  3. PetBooki kasutamine on lubatud üksnes käesolevates PetBook kasutustingimustes (edaspidi „Tingimused“) sätestatud tingimustel ja korras.
  4. Kasutustingimused sätestavad PetBooki kasutamise põhimõtted ja PetBooki omaniku ning registrit kasutava isiku (edaspidi „Kasutaja“) eraldiseisvad ja vastastikused õigused ja kohustused.
  5. Tingimused kehtivad kõigile isikutele (füüsilistele ja juriidilistele), kes kasutavad PetBooki (interneti lehekülge ja sellel asuvat andmebaasi ja registrit) registreeritud kasutajana või külalisena (edaspidi Kasutaja).
 2. Teenuse kasutama asumine
  1. Kasutaja staatuse saamiseks tuleb www.petbook.ee interneti leheküljel vajutada nuppu "Loo konto" ja avanevas aknakeses täita vajalikud väljad. Kohustuslikud andmed on Kasutajaks registreerimise ankeedis märgitud tärniga.
  2. Kasutaja kinnitab konto loomisega, et on vähemalt 18-aastane või et tal on kõik õigused ja volitused kasutaja nimel PetBook teenuste tellimiseks.
  3. PetBookil on õigus otsustada, kas isikut kasutajaks registreerida või mitte. PetBook ei pea mitteregistreerimise otsust põhjendama ega kontrollima Kasutaja esitatud andmete tõele vastavust.
  4. Kasutajana registreerimise korral saadetakse kinnituseks Kasutaja staatust soovivale isikule tema märgitud e-posti aadressile elektrooniline kinnitus registreeringu õnnestumise kohta. Edasine PetBooki kasutamist puudutav informatsioon, uudised, arved jms saadetakse Kasutaja poolt määratud e-posti aadressile.
  5. Kasutajale laienevad www.petbook.ee interneti lehekülje kasutamisel või külastamisel kõik Tingimused. Kasutaja poolt konto registreerimisel www.petbook.ee interneti leheküljel kinnitab Kasutaja, et on tutvunud ja nõustub Tingimustega. PetBooki kasutamisel kohaldatakse Kasutajate suhtes kasutamise ajal kehtivaid Tingimusi.
  6. PetBookil on õigus Tingimusi muuta või kehtestada teenuse osas lisatingimusi. Tingimuste muudatused ja/või täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.petbook.ee ning need muutuvad Tingimuste lahutamatuks osaks. PetBook jätab endale õigusi Tingimusi ilma eelneva etteteatamiseta ühepoolselt muuta. PetBook teavitab Tingimuste muutumisest kasutajat tema poolt Kasutajaks registreerimisel avaldatud e-posti aadressile teate saatmise kaudu. Juhul kui Kasutaja soovib, on tal õigus teenusest igal hetkel loobuda, esitades sellekohase avalduse e-posti aadressile info@petbook.ee.
  7. Kasutajaks registreerimine on eelduseks PetBooki kasutamise võimaluse saamisele, et vaadata Kasutajale kuuluva(te) looma(de) (edaspidi Loom) haiguslugusid.
  8. Kasutajaks registreerimise ja PetBooki kasutamise tasu maksmise tulemusena saab Kasutaja võimaluse Looma haiguslugusid jälgida ja tasu maksmise korral igal ajahetkel kontrollida. Samuti on Kasutajal õigus kasutada Looma haiguslugude andmeid ja dokumente isiklikul otstarbel ning neid veterinaarkonsultatsiooni eesmärgil kolmandatele osapooltele edastada.
  9. Juhul kui peaks selguma, et Tingimustes sätestatud regulatsioon või kohustus on tühine siis ei too ühe osa kehtetus kaasa Tingimuste ülejäänud osa kehtetust.
  10. PetBook ei vastuta kahju eest, mis võib tekkida PetBooki kasutamisel või internetilehel esinevate häirete tõttu. PetBooki ei garanteeri PetBooki häireteta tööd kuid teeb kõik endast oleneva, et häired PetBooki töös kõrvaldataks esimesel võimalusel.
  11. Kasutaja poolt Tingimuste rikkumisel on PetBookil õigus kasutaja konto ajutiselt või lõplikult sulgeda, ilma et PetBook peaks Kasutajat sellest eelnevalt teavitama.
  12. Tingimustest tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta Tingimuste rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid poolte kontrollile mittealluvad asjaolud, mille saabumist ei võinud ette näha (vääramatu jõud). Tingimustes mõistetakse vääramatu jõuna muuhulgas: ülestõusu, üldstreiki, massilisi rahutusi poolte asukoha haldusüksuses; sõda; riigikogu, valitsuse või rahvusvahelist akti, mis oluliselt takistab Tingimuste täitmist.
  13. Juhul, kui Tingimused on tõlgitud teistesse keeltesse siis lähtutakse vaidluse korral eesti keeles sõnastatud Tingimustes sätestatust.
  14. Tingimustele kohaldatakse Eesti õigust.
 3. Hinnainfo
  1. PetBooki kasutamine on tasuline. Tasu koosneb registritasust ja PetBooki kasutustasust.
  2. Registritasu suuruseks on ______ eurot ja see summa tuleb tasuda ühekordse maksena Kasutajaks registreerumisel. Tasumine toimub pangalingi, SMS või muu PetBookis kuvatud lahenduse abil.
  3. PetBooki kasutustasu suuruseks on vastavalt Kasutaja valitud paketile kas kuus (6) eurot kuus (koos käibemaksuga), kakskümmend neli (24) eurot kuus kuud (koos käibemaksuga) või kolmkümmend neli (34) eurot aastas. Tasumine toimub pangalingi, SMS või muu PetBookis kuvatud lahenduse abil.
  4. PetBook võib kehtestada täiendavaid, Tingimustes nimetamata tasusid või olemasolevaid tasusid muuta. Sellistest muudatustest informeeritakse Kasutajat enne, kui Kasutajal tekib kõrgema hinna tasumise kohustus. Juhul, kui Kasutaja ei soovi kõrgema hinnaga PetBooki kasutada on tal õigus PetBooki kasutamise leping lõpetada teavitades sellest PetBooki e-posti aadressil info@petbook.ee.
  5. Kasutajal ei ole ühelgi juhul õigust PetBooki kasutamiseks makstud tasude tagastamist nõuda.
 4. Teenuse kasutaja kohustused
  1. Kasutajal on kohustus sisestada Kasutajakonto loomisel oma õige e-posti aadress ning kontrollida, et Registris kajastuks igal ajahetkel tema õige aadress ja telefoninumber. Kasutaja on kohustatud teatama Registri omanikule kontaktandmete muutumisest esimesel võimalusel.
  2. Kasutaja on kohustatud kasutama www.petbook.ee interneti lehekülge, sel olevaid tehnilisi lahendusi ja tarkvara ning andmeid heas usus ning neid mitte kuritarvitama. Kasutaja vastutab nimetatud keelu rikkumisest tuleneva kahju eest, mh ka juhul kui kahju on põhjustatud hooletusest.
  3. Kasutaja staatuse loomine eesmärgiga tekitada ülekoormust või muul viisil kahjustada www.petbook.ee interneti lehekülge ei ole lubatud. Kui PetBooki omanikul on põhjust arvata, et Kasutaja kontolt tehtavad tehingud on sellelaadse eesmärgiga või kui see on Kasutaja poolt PetBooki kasutamise tagajärjeks siis kasutajakonto suletakse.
  4. Kui Kasutaja on tahtlikult tekitanud www.petbook.ee interneti leheküljel kahju või kahjustanud PetBooki tarkvara kohustub ta PetBooki omaniku esimesel nõudmisel tekitatud kahju hüvitama.
  5. Kasutaja on kohustatud PetBooki kajastama õigeid ja ajakohaseid andmeid temale kuuluva(te) looma(de) kohta. PetBooki omanik ei vastuta võimalike valeandmete esitamise tõttu Kasutajale või kolmandatele isikutele tekkinud võimalike kahjude eest. Juhul kui PetBooki omanikul on põhjust arvata, et Kasutaja on esitanud PetBooki omanikule ebaõigeid andmeid, on PetBooki omanikul õigus Kasutaja konto ajutiselt või lõplikult sulgeda.
  6. Juhul kui Kasutajale kuuluv Loom sureb, on Kasutaja kohustatud PetBooki omanikku sellest teavitama saates teate PetBooki e-posti aadressile info@petbook.ee, et PetBooki saaks lõpetada kasutaja loomaga seotud teavituste saatmise. Kasutajal ei ole õigust esitada vastuväiteid seoses teavitustega lõpetamisega kui laekunud info looma surma kohta oli ekslik või kui selle sisestas selleks õigustamatu isik vm eksimuste puhul.
  7. Juhul kui PetBooki omanikule saab teatavaks Tingimustes sätestatud kohustuse rikkumine Kasutaja poolt, kohustub kahju tekitanud Kasutajakonto registreeritud Kasutaja kahju hüvitama ka juhul kui kahju põhjustas Kasutaja konto kaudu kolmas isik.
 5. Privaatsustingimused <
  1. Kasutajaks registreerimisel loetakse, et Kasutaja on nõus Looma andmete edastamisega Looma ravijuhtumi korral veterinaarse konsultatsiooni või protseduuride teostamiseks ning Kasutaja andmete edastamisega Kasutaja Looma omanikuna identifitseerimiseks vajalikus ulatuses Kasutaja või Looma raviva veterinaararsti poolt teisele veterinaararstile.
  2. Kasutajal on keelatud anda PetBooki kasutamiseks Kasutajale määratud kasutajatunnust ja salasõna edasi kolmandatele isikutele. Juhul kui PetBooki omanikule saab teatavaks, et Kasutaja on nimetatud keeldu rikkunud on PetBooki omanikul õigus Kasutaja konto sulgeda. PetBook ei vastuta sellest tuleneva võimaliku kahju eest.
  3. PetBooki omanikul on õigus saata Kasutajale tema poolt märgitud e-posti aadressile perioodiliselt Registriga seonduvat informatsiooni, uute toodete/teenuste tutvustusi ja muid informatsioonilisi teateid.
  4. PetBooki igakordsel omanikul on õigus PetBooki koos selle juurde kuuluvate andmetega (sh Kasutajate ja Loomade kohta) võõrandada ilma Kasutaja nõusolekuta. PetBooki omanik ei ole kohustatud PetBooki omandi üleminekust Kasutajat informeerima.
  5. PetBooki omanikul on õigus säilitada Looma ja tema omaniku kohta PetBooki sisestatud andmeid ka pärast seda, kui Kasutaja on need PetBookist kustutanud.
  6. Tingimuste allkirjastamisega annab Kasutaja õiguse Looma andmete kasutamiseks PetBooki omanikule. PetBooki omanikul on õigus Looma veterinaarse konsultatsiooni eesmärgil edastada Looma haiguslugu tema poolt valitud isikule ilma Kasutaja nõusolekuta.
  7. Kogu info Kasutaja ning Looma kohta on PetBooki omanikul õigus kasutada ning seda ei väljastata kõrvalistele isikutele, välja arvatud Tingimustes ja seaduses näidatud juhtudel või Kasutaja soovi korral andmete avaldamiseks samuti juhul, kui on vajalik tuvastada Looma kiibi numbri alusel Looma omanik.
  8. Kasutajaks registreerimisel küsitakse Kasutajalt ainult PetBookiga seotud toimingute teostamiseks vajalikke andmeid sh Kasutaja aadress, telefoninumber, e-posti aadress ja Kasutajale kuuluva(te) Looma(de) andmed.
  9. Kasutajaks registreerumisega kinnitab Kasutaja, et on nõus oma andmete kasutamisega Tingimustes loetletud ulatuses ja juhtudel ja muudel juhtudel kui see on tulenevalt PetBooki kasutamisest vajalik või mõistlikult eeldatav.
  10. PetBook töötleb Kasutaja andmeid (nimi/nimetus, kontaktandmed, tuvastamiseks vajalikud andmed) teenuse osutamise eesmärgil ning reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Kasutajale.
  11. Kasutajal on igal ajal õigus tutvuda oma andmetega PetBookis ja neid parandada, kustutada või paluda PetBookil seda teha, samuti kontot sulgeda või paluda PetBookil seda teha.
  12. Kasutamiseks registreerimisega annab Kasutaja PetBookile õiguse edastada Looma andmeid saadame EuroPetNeti.
  13. PetBook koos selles sisalduvate andmetega on kuulub PetBooki omanikule ning PetBooki kopeerimine, võõrandamine või mingilgi viisil kasusaamise eesmärgil kasutamine ei ole lubatud.