Kasutajatingimused
 1. Üldsätted
  1. PetBook on loomade haiguslugude ja tarbitud veterinaarteenuste andmebaas, mis on kättesaadav internetiaadressil www.petbook.ee (edaspidi: PetBook). PetBook`i kasutajatele kättesaadavaks tegemine koos käesolevates Tingimustes kirjeldatud andmebaasi haldamistegevuste võimaldamisega on teenus (edaspidi: Teenus), mida pakub VetMinds Invest OÜ (registrikood 14644037, aadress Mustamäe tee 44a, Tallinn 10621, e-post info@petbook.ee) (edaspidi: Teenusepakkuja).
  2. PetBookiga seotud intellektuaalomandiõigused sh PetBooki andmebaasi kui selle kasutust võimaldava tarkvara osas kuuluvad Teenusepakkujale. PetBookis sisalduvate andmete sisestajateks on PetBooki tarkvara veterinaarkliiniku kliendihaldustarkvarana kasutavad või varasemalt kasutanud ja andmebaasi sissekandeid teostavad või varasemalt teostanud loomakliinikud (edaspidi: PetBooki kliinikud) ning Teenusepakkuja omab käesolevates tingimustes kirjeldatud Teenuse osutamiseks PetBookist nähtuvate andmete osas vajalikke litsentsiõiguseid ja on vastava PetBooki andmebaasi tegija. PetBooki kliinikute nimekiri on igal ajahetkel nähtav nii PetBooki avalikul kodulehel kui PetBooki rakenduses.
  3. PetBooki kasutamine on lubatud üksnes käesolevates kasutustingimustes (edaspidi: Tingimused) sätestatud tingimustel ja korras. Tingimused kehtivad kõigile isikutele (füüsilistele ja juriidilistele), kes kasutavad PetBooki (interneti lehekülge ja selle kaudu ligipääsetavat andmebaasi) registreeritud kasutajana (edaspidi: Kasutaja).
 2. Teenuse sisu ja kasutamine
  1. Teenuse kasutamiseks peab looma Kasutaja konto. Kasutaja staatuse saamiseks tuleb www.petbook.ee interneti leheküljel vajutada nuppu "Loo konto" ja avanevas aknas täita vajalikud väljad. Kohustuslikud andmed on Kasutajaks registreerimise ankeedis märgitud tärniga.
  2. Kasutaja kinnitab konto loomisega, et on vähemalt 18-aastane või et tal on kõik õigused ja volitused Kasutaja nimel PetBook teenuste tellimiseks.
  3. Teenusepakkujal on õigus otsustada, kas isikut Kasutajaks registreerida või mitte. Teenusepakkuja ei pea mitteregistreerimise otsust põhjendama ega kontrollima Kasutaja esitatud andmete tõele vastavust.
  4. Kasutajana registreerimise korral saadetakse kinnituseks Kasutaja staatust soovivale isikule tema märgitud e-posti aadressile elektrooniline kinnitus registreeringu õnnestumise kohta. Edasine Teenuse kasutamisega seonduv informatsioon ja PetBooki kliinikute esitatud arved jms saadetakse Kasutaja poolt määratud e-posti aadressile.
  5. Kasutaja poolt konto registreerimisel www.petbook.ee interneti leheküljel kinnitab Kasutaja, et on tutvunud ja nõustub Tingimustega.
  6. PetBooki kasutamine on tasuta Teenus.
  7. Kasutajal on igal ajal õigus tutvuda oma andmetega PetBookis ja neid parandada või paluda Teenusepakkujal seda teha, samuti kontot sulgeda või paluda Teenusepakkujal seda teha.
  8. Kasutajal on PetBooki kasutamisega võimalus jälgida ja igal ajahetkel kontrollida Kasutajaga seotud looma(de) (edaspidi: Loom(ad)) haiguslugusid ja infot erinevates PetBooki kasutavates kliinikutes tarbitud veterinaarteenuste kohta (sh esitatud arved).
  9. Kasutajal on õigus vaadata ja kasutada PetBookis talletatud Looma haiguslugude andmeid ja dokumente isiklikul otstarbel, neid selleks PetBookist alla laadida, koopiaid teha ning neid veterinaarkonsultatsiooni eesmärgil kolmandatele osapooltele edastada. Mistahes muul käesolevates Tingimustes sõnaselgelt kirjeldamata viisil ja/või eesmärgil PetBooki ja seal talletatud andmete kasutamine, võõrandamine ja/või neist kasusaamine ei ole lubatud ning on käsitletav Teenusepakkujale kuuluvate intellektuaalomandiõiguste rikkumisena.
  10. Teenusepakkujal on õigus Tingimusi ühepoolselt muuta ja/või kehtestada Teenuse osas lisatingimusi, eelkõige muuta Teenus PetBooki arendamiseks, uuendamiseks ja/või käigushoidmiseks tasuliseks. Muudetud ja/või täiendatud Tingimused jõustuvad Kasutaja suhtes 30 päeva möödudes vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.petbook.ee ja Kasutaja poolt Kasutajaks registreerimisel avaldatud e-posti aadressile vastavasisulise teate saatmisest koos uuendatud Tingimustega. Juhul, kui Kasutaja vastavate Tingimuste muudatustega ei nõustu, on tal õigus PetBooki kasutamise leping lõpetada, esitades sellesisulise avalduse e-posti aadressile info@petbook.ee.
  11. Kasutaja poolt Tingimuste rikkumisel on Teenusepakkujal õigus Kasutaja konto ajutiselt või lõplikult sulgeda, ilma et Teenusepakkuja peaks Kasutajat sellest eelnevalt teavitama.
  12. Kasutajal on õigus Teenusest mistahes põhjusel igal hetkel loobuda, esitades sellekohase avalduse e-posti aadressile info@petbook.ee.
  13. Tingimustest tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta Tingimuste rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid poole kontrollile mittealluvad asjaolud, mille saabumist ei võinud ette näha (vääramatu jõud). Tingimustes mõistetakse vääramatu jõuna muuhulgas: ülestõusu, üldstreiki, massilisi rahutusi poolte asukoha haldusüksuses, sõda, riigikogu, valitsuse või rahvusvahelist akti, mis oluliselt takistab Tingimuste täitmist.
  14. Tingimuste ühe osa tühisus ei too kaasa teiste Tingimuste osade tühisust ning need jäävad eraldiseisvalt kehtima.
 3. Kasutaja kohustused
  1. Kasutajal on kohustus sisestada PetBooki Kasutaja konto loomisel õiged andmed ning jooksvalt kontrollida, et PetBookis kajastuks igal ajahetkel ajakohastatud andmed, sh õige ja kasutusel olev e-postiaadress, elukoha aadress ja telefoninumber ja need muutumise korral esimesel võimalusel PetBookis parandada.
  2. Kasutaja kohustub hoidma PetBooki kasutamiseks Kasutajale määratud kasutajatunnust ja parooli (salasõna) konfidentsiaalsena. Parooli konfidentsiaalsuse rikkumiseks loetakse selle avaldamist kolmandatele isikutele, mis võimaldab kolmandatel isikutel PetBook andmebaasile ligipääsu. Kolmandaks isikuks loetaks mistahes muu isik peale Kasutaja. Juhul kui Teenusepakkujale saab teatavaks, et Kasutaja on nimetatud konfidentsiaalsuskohustust rikkunud, on Teenusepakkujal õigus Kasutaja konto koheselt sulgeda ning Teenusepakkuja ei vastuta sellest tuleneva mistahes liiki võimaliku kahju eest.
  3. Kasutaja on kohustatud kasutama www.petbook.ee interneti lehekülge, sel olevaid tehnilisi lahendusi ja PetBooki andmebaasi kasutamist võimaldavat tarkvara heas usus ning neid mitte kuritarvitama. Kasutaja vastutab nimetatud keelu rikkumisest tuleneva kahju eest, mh ka juhul kui kahju on põhjustatud hooletusest.
  4. Kasutaja loomine eesmärgiga tekitada ülekoormust või muul viisil kahjustada www.petbook.ee interneti lehekülge ei ole lubatud. Kui Teenusepakkujal on põhjust arvata, et Kasutaja kontolt tehtavad toimingud on sellelaadse eesmärgiga või kui see on Kasutaja poolt PetBooki kasutamise tagajärjeks, siis Kasutaja konto suletakse.
  5. Kui Kasutaja on tahtlikult tekitanud www.petbook.ee interneti leheküljel kahju või kahjustanud PetBooki andmebaasi kasutamist võimaldavat tarkvara, kohustub ta Teenusepakkuja esimesel nõudmisel tekitatud kahju hüvitama.
  6. Kasutaja on kohustatud PetBookis kajastama õigeid ja ajakohaseid andmeid nii enda kui temale kuuluva(te) Looma(de) kohta. Teenusepakkuja ei vastuta võimalike valeandmete esitamise tõttu Kasutajale või kolmandatele isikutele tekkinud võimalike kahjude eest. Juhul kui Teenusepakkujal on põhjust arvata, et Kasutaja on esitanud ebaõigeid andmeid, on Teenusepakkujal õigus Kasutaja konto ajutiselt või lõplikult sulgeda.
  7. Juhul kui Kasutajale kuuluv Loom sureb, on Kasutaja kohustatud Teenusepakkujat sellest teavitama, saates teate e-posti aadressile info@petbook.ee, et Teenusepakkuja saaks lõpetada Kasutaja Loomaga seotud teavituste saatmise. Kasutajal ei ole õigust esitada vastuväiteid seoses teavituste lõpetamisega kui laekunud info Looma surma kohta oli ekslik või kui selle sisestas selleks õigustamatu isik vm eksimuste puhul.
  8. Juhul kui Teenusepakkujale saab teatavaks Tingimustes sätestatud kohustuse rikkumine Kasutaja poolt, kohustub kahju tekitanud Kasutaja konto registreeritud Kasutaja kahju hüvitama ka juhul kui kahju põhjustas Kasutaja konto kaudu kolmas isik.
 4. Lepingu lõpetamise tagajärjed
  1. Pärast käesolevate Tingimuste kohast Teenuse kasutamisest loobumist või muul juhul Teenuse osutamise lepingu lõpetamist on Kasutajal võimalik 3 kuu jooksul alates vastavast lõpetamisest Petbooki andmebaasi salvestatud isikuandmed ja Looma(de) andmed alla laadida ja endale salvestada. Pärast nimetatud perioodi möödumist Teenusepakkuja enam Kasutaja ja temaga seotud Looma(de) andmeid Teenuse osutamise eesmärgil lepingu alusel ega otseturunduslikul eesmärgil õigustatud huvi või nõusoleku alusel ei töötle ning kustutab need jäädavalt PetBookist, v.a juhul, kui esineb muu õiguslik alus nende edasitöötlemiseks. Andmetöötlus toimub Kasutaja PetBookis sisalduvate isikuandmete ja Looma(de) andmete osas edasi PetBooki kliendihaldustarkvarana kasutavate kliinikute poolt veterinaarteenuse osutamise raames ja eesmärgil, misjuhul tegutseb Teenusepakkuja andmetöötluse osas volitatud töötleja rollis kliinikutele kui vastutavatele töötlejatele ja Kasutajal on võimalik temaga seotud andmetöötluse osas pöörduda otse vastava kliiniku poole.
 5. Vastutus
  1. PetBooki (st PetBooki andmebaasi kui selle kasutust võimaldava tarkvara) kasutamist pakutakse „nii nagu on“ põhimõttel. Teenusepakkuja ei anna Kasutajale lisaks Tingimustes sõnaselgelt kirjeldatule mingeid täiendavaid lubadusi ega võta kohustusi PetBooki kaudu kättesaadavate konkreetsete funktsioonide, kindlaks eesmärgiks kasutamiskõlblikkuse, töökindluse, kättesaadavuse ega Kasutaja vajadustele vastavuse kohta.
  2. PetBook ei vastuta kahju eest, mis võib tekkida PetBooki kasutamisel või internetilehel esinevate häirete tõttu. PetBooki ei garanteeri PetBooki häireteta kättesaadavust ja töökindlust, kuid teeb kõik endast oleneva, et häired PetBooki töös kõrvaldataks esimesel võimalusel.
 6. Kohalduv õigus ja vaidluste lahendamine
  1. Tingimustele kohaldatakse Eesti õigust.
  2. Juhul, kui Tingimused on tõlgitud teistesse keeltesse siis lähtutakse vaidluse korral eesti keeles sõnastatud Tingimustes sätestatust.
  3. Kui kaebuse või muu vaidluse lahendamine läbirääkimiste teel ebaõnnestub, siis lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus, Eestis.
 7. Isikuandmete töötlemise tingimused
  1. Teenusepakkuja on Kasutaja isikuandmete osas vastutav töötleja või kaasvastutav töötleja (vt all), kes töötleb Kasutaja isikuandmeid kooskõlas käesolevate Tingimuste, sh Kasutaja nõusolekute ja kehtivates õigusaktides sätestatud isikuandmete töötlemise nõuetega. Kasutajaks registreerimisel küsitakse Kasutajalt ainult Teenuse osutamiseks vajalikke andmeid sh Kasutaja aadress, telefoninumber, e-posti aadress ja Kasutajale kuuluva(te) Looma(de) andmed. Ilma Kasutajaks registreerumisel Kasutajalt küsitavate isikuandmete esitamiseta Kasutaja poolt osutub võimatuks Kasutajale Teenuse osutamine.
  2. Teenusepakkuja on Teenuse osutamise eesmärgil lepingu täitmiseks vastavalt Tingimustele ja vajalikus ulatuses õigustatud töötlema kõiki Kasutaja isikuandmeid (eelkõige nimi, isikukood, dokumendi nr, elukoha aadress, telefoni number ja e-posti aadress) ja Loomadega seonduvat mistahes informatsiooni (sh haiguslugusid ja Kasutajale kliinikute poolt väljastatud arved), mis on kas Kasutaja enda ja/või Petbooki kliiniku poolt (kelle kliendiks Kasutaja on olnud) PetBooki andmebaasi sisestatud. Sealhulgas töötleb Teenusepakkuja lepingu täitmiseks vastavaid andmeid PetBooki kliinikutega edaspidiselt ristkasutuse põhimõttel, st et kui PetBook kliinik sisestab Kasutaja Looma haigusloo osas PetBooki uue kirje või muudab/uuendab seal Kasutaja ja/või Looma andmeid (kuid mitte raviajalugu või veterinaarteenustega seotud andmeid), toimib vastav muudatus ning muutub nähtavaks ja kasutatavaks kohe ka Teenuse Kasutajale PetBooki Kasutajakonto kaudu; ning vastupidi, kui Teenuse Kasutaja uuendab PetBookis ise enda andmeid, siis muutub see PetBooki rakenduses nähtavaks ja kasutatavaks kohe ka kõigile teistele PetBooki kliinikutele, kelle kliendiks Kasutaja on olnud. PetBooki kliinikutel on õigus kooskõlas eeltooduga Kasutaja poolt PetBooki sisestatud ja muudetud andmeid edaspidi töödelda veterinaarteenuste osutamise eesmärgil ja sellega seoses Loomale parima ravi tagamise huvides kooskõlas vastavate kliinikute privaatsustingimustega (millega Kasutaja kohustub igakordselt kliinikusse pöördudes eraldiseisvalt tutvuma) kas lepingu täitmiseks või Kasutaja nõusoleku(te) alusel.
  3. Kasutaja on teadlik, et andmeid eelkirjeldatud viisil ristkasutavad PetBooki kliinikud ja Teenusepakkuja on vastavalt toimuva isikuandmete töötluse osas käsitletavad kaasvastutavate töötlejatena seni, kuni Kasutaja ei ole käesolevate Tingimuste kohast Teenuse kasutamisest loobunud või PetBooki kliinik(ud) ei ole PetBooki tarkvara veterinaarkliiniku kliendihaldustarkvarana kasutamist lõpetanud. Seega on Kasutajal õigus enda isikuandmete töötlemisega seonduvate õiguste teostamiseks pöörduda nii Teenusepakkuja kui iga PetBooki kliiniku poole, kellega eeltoodu kohaselt Kasutaja isikuandmeid on jagatud ja edaspidi ristkasutatakse.
  4. Samuti võib Teenusepakkuja töödelda Kasutaja isikuandmeid Kasutaja vastavasisulise nõusoleku alusel selles sätestatud tingimustel ja ulatuses. Lisaks eelnevale töötleb Teenusepakkuja Kasutaja isikuandmeid oma õigustatud huvi alusel pakkuda Kasutajale Teenusega seotud sarnaseid tooteid või teenuseid, millest Kasutajal on igakordselt võimalik keelduda, sh käesolevaga, märkides kõrvalasuvasse kasti linnukese või risti: ☐
  5. Teenusepakkuja ei väljasta Teenuse Kasutaja isikuandmeid ning Looma andmeid kõrvalistele isikutele, välja arvatud Tingimustes ja seaduses sätestatud juhtudel, volitatud töötlejatele (nt andmebaasi majutusteenuse pakkujatele) või Kasutaja nõusoleku / soovi korral andmete avaldamiseks.
  6. Kasutaja isikuandmeid töödeldakse üldjuhul Euroopa Liidu/Euroopa Majanduspiirkonna (EL/EMP) piires ning kui peaks esinema vajadus edastada andmeid väljapoole nimetatud piirkonda, siis toimub edastus ainult eeldusel, et rakendatakse asjakohaseid kaitsemeetmeid.
  7. PetBookiga seotud intellektuaalomandiõiguste igakordsel omanikul on õigus PetBooki koos selle juurde kuuluvate andmetega (sh Kasutajate ja Loomade kohta) võõrandada ilma Kasutaja eraldiseisva sellekohase nõusolekuta ning Teenusepakkuja teavitab Kasutajat kirjeldatud ülemineku korral vastavalt seadusele.
  8. Kasutajal on tema isikuandmete töötlemisega seoses alljärgnevad õigused:
   • saada teavet tema isikuandmete töötlemise kohta ning õigus küsida töödeldavatest isikuandmetest koopiat;
   • taotleda oma isikuandmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed;
   • esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, kui isikuandmete töötlemine põhineb õigustatud huvil, sealhulgas profiilianalüüsil otseturunduse eesmärgil (nt turunduspakkumiste saamine). Näiteks võib Kasutaja keelata oma kontaktandmete kasutamise pakkumiste saatmiseks - selleks on Kasutajal võimalik turundusliku e-kirja saamisel ennast vastavast saajate nimekirjast eemaldada;
   • taotleda oma isikuandmete kustutamist, näiteks kui Teenusepakkujal puudub õigus selliseid andmeid töödelda või kui isikuandmete töötlemine toimub tema nõusolekul ja ta on nõusoleku tagasi võtnud. Selline õigus ei kohaldu siis (või sellises ulatuses), kui isikuandmete, mida palutakse kustutada, töötlemine toimub lisaks ka teistel õiguslikel alustel, näiteks lepingu alusel või juriidiliste kohustuste täitmiseks;
   • nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist, nt ajal, mil Teenusepakkuja hindab, kas Kasutajal on õigus oma isikuandmete kustutamisele;
   • saada oma isikuandmed, mida ta on Teenusepakkujale esitanud ning mille töötlemine toimub nõusoleku alusel või Teeunuse osutamise lepingu täitmiseks, elektrooniliselt üldkasutatavas masinloetavas vormis, ja kui tehniliselt võimalik, edastada need andmed teisele teenusepakkujale (andmete ülekandmise õigus);
   • võtta tagasi enda antud nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks. Nõusoleku tagasivõtmisel ei töötle Teenusepakkuja enam edasi Kasutaja isikuandmeid eesmärgil, mida tehti vastava nõusoleku alusel. Nt on Kasutajal õigus tema isikuandmete töötlemiseks turunduslikul eesmärgil antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, vajutades saadud uudiskirja jaluses olevale lingile „Ei soovi enam uudiskirja saada“ või teavitades sellest Teenusepakkujat e-posti teel. Nõusolek kehtib kuni selle tagasi võtmiseni;
   • pöörduda igal ajal kaebusega Teenusepakkuja, Andmekaitse Inspektsiooni (veebileht: www.aki.ee) või pädeva kohtu poole, kui ta leiab, et tema isikuandmete Töötlemine rikub tema õiguseid ja huve.
  9. Kasutajal on võimalik oma õiguseid rakendada, pöördudes selleks e-posti teel Teenusepakkuja poole e-posti aadressil info@petbook.ee. Teenusepakkuja vastab esitatud taotlusele viivituseta, kuid mitte hiljem kui 1 kuu jooksul alates taotluse saamisest. Kui enne taotlusele vastamist on vaja selgitada välja täiendavaid asjaolusid, võib Teenusepakkuja vastamise tähtaega pikendada, teavitades sellest eelnevalt Kasutajat.