Kasutajatingimused
 1. Üldsätted
  1. PetBook on loomade haiguslugude andmebaas internetiaadressil www.petbook.ee (edaspidi „PetBook“).
  2. PetBooki, selles sisalduvate tehniliste andmete omanikuks ning PetBooki kasutajate poolt sisestatud isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Mittetulundusühing Loomaregister (registrikood 80298551, aadress Algi põik 10, 10620 Tallinn, e-post info@petbook.ee) (edaspidi „Loomaregister“), kellele kuuluvad kõik õigused seoses PetBookiga sh autori- ja muud õigused nt kujundusele, ärimudelile, tarkvarale jne.
  3. PetBooki kasutamine on lubatud üksnes käesolevates PetBooki kasutustingimustes (edaspidi „Tingimused“) sätestatud tingimustel ja korras.
  4. Kasutustingimused sätestavad PetBooki kasutamise põhimõtted ja Loomaregistri ning PetBooki kasutava isiku (edaspidi „Kasutaja“) eraldiseisvad ja vastastikused õigused ja kohustused.
  5. Tingimused kehtivad kõigile isikutele (füüsilistele ja juriidilistele), kes kasutavad PetBooki (interneti lehekülge ja sellel asuvat andmebaasi ja registrit) registreeritud kasutajana või külalisena.
 2. Teenuse kasutamine
  1. Kasutaja staatuse saamiseks tuleb interneti leheküljel www.petbook.ee vajutada nuppu "Loo konto" ja avanevas aknakeses täita vajalikud väljad. Kohustuslikud andmed on Kasutajaks registreerimise ankeedis märgitud tärniga.
  2. Kasutaja kinnitab konto loomisega, et on vähemalt 18-aastane või et tal on kõik õigused ja volitused kasutaja nimel PetBooki teenuste tellimiseks.
  3. Loomaregistril on õigus otsustada, kas isikut kasutajaks registreerida või mitte. Loomaregister ei pea mitteregistreerimise otsust põhjendama ega kontrollima Kasutaja esitatud andmete tõele vastavust. Kasutajaks registreerimine on eelduseks PetBooki kasutamise võimaluse saamisele, et vaadata Kasutajale kuuluva(te) looma(de) (edaspidi Loom) haiguslugusid.
  4. Kasutajaks registreerimisel saab Kasutaja võimaluse Looma haiguslugusid jälgida ja igal ajahetkel kontrollida. Samuti on Kasutajal õigus kasutada Looma haiguslugude andmeid ja dokumente isiklikul otstarbel ning neid veterinaarkonsultatsiooni eesmärgil kolmandatele osapooltele edastada.
  5. Tingimustega nõustumisel annab Kasutaja õiguse Looma andmete kasutamiseks Loomaregistrile. Loomaregistril on õigus Looma veterinaarse konsultatsiooni eesmärgil edastada Looma haiguslugu tema poolt valitud isikule ilma Kasutaja nõusolekuta, samuti kindlustusjuhtumite korral kindlustusandjale.
  6. Kasutajaks registreerimisel loetakse, et Kasutaja on nõus Looma andmete edastamisega Looma ravijuhtumi korral veterinaarse konsultatsiooni või protseduuride teostamiseks ning Kasutaja andmete edastamisega Kasutaja Looma omanikuna identifitseerimiseks vajalikus ulatuses Kasutaja või Looma raviva veterinaararsti poolt teisele veterinaararstile.
  7. Kasutajana registreerimise korral saadetakse kinnituseks Kasutaja staatust soovivale isikule tema märgitud e-posti aadressile elektrooniline kinnitus registreeringu õnnestumise kohta. Edasine PetBooki kasutamist puudutav informatsioon, uudised, arved jms saadetakse Kasutaja poolt määratud e-posti aadressile.
  8. Kasutajale laienevad www.petbook.ee interneti lehekülje kasutamisel või külastamisel kõik Tingimused. Kasutaja poolt konto registreerimisel www.petbook.ee interneti leheküljel kinnitab Kasutaja, et on tutvunud ja nõustub Tingimustega. PetBooki kasutamisel kohaldatakse Kasutajate suhtes kasutamise ajal kehtivaid Tingimusi.
  9. PetBookil on õigus Tingimusi muuta või kehtestada teenuse osas lisatingimusi. Tingimuste muudatused ja/või täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.petbook.ee ning need muutuvad Tingimuste lahutamatuks osaks. PetBook jätab endale õigusi Tingimusi ilma eelneva etteteatamiseta ühepoolselt muuta. PetBook teavitab Tingimuste muutumisest kasutajat tema poolt Kasutajaks registreerimisel avaldatud e-posti aadressile teate saatmise kaudu. Juhul kui Kasutaja soovib, on tal õigus teenusest igal hetkel loobuda, esitades sellekohase avalduse e-posti aadressile info@petbook.ee.
  10. PetBook kuulub Loomaregistrile ning PetBooki kopeerimine, võõrandamine või mingilgi viisil kasusaamise eesmärgil kasutamine ei ole lubatud.
  11. Juhul kui peaks selguma, et Tingimustes sätestatud regulatsioon või kohustus on tühine, siis ei too ühe osa kehtetus kaasa Tingimuste ülejäänud osa kehtetust.
  12. PetBook ei vastuta kahju eest, mis võib tekkida PetBooki kasutamisel või internetilehel esinevate häirete tõttu. PetBooki ei garanteeri PetBooki häireteta tööd kuid teeb kõik endast oleneva, et häired PetBooki töös kõrvaldataks esimesel võimalusel.
  13. Kasutaja poolt Tingimuste rikkumisel on PetBookil õigus kasutaja konto ajutiselt või lõplikult sulgeda, ilma et PetBook peaks Kasutajat sellest eelnevalt teavitama.
  14. Tingimustest tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta Tingimuste rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid poolte kontrollile mittealluvad asjaolud, mille saabumist ei võinud ette näha (vääramatu jõud). Tingimustes mõistetakse vääramatu jõuna muuhulgas: ülestõusu, üldstreiki, massilisi rahutusi poolte asukoha haldusüksuses; sõda; riigikogu, valitsuse või rahvusvahelist akti, mis oluliselt takistab Tingimuste täitmist.
  15. Juhul, kui Tingimused on tõlgitud teistesse keeltesse siis lähtutakse vaidluse korral eesti keeles sõnastatud Tingimustes sätestatust.
  16. Tingimustele kohaldatakse Eesti õigust.
 3. Teenuse kasutaja kohustused
  1. Kasutajal on kohustus sisestada Kasutajakonto loomisel oma õige e-posti aadress ning kontrollida, et PetBookis kajastuks igal ajahetkel tema õige aadress ja telefoninumber. Kasutaja on kohustatud teatama Loomaregistrile kontaktandmete muutumisest esimesel võimalusel.
  2. Kasutaja on kohustatud kasutama www.petbook.ee interneti lehekülge, sel olevaid tehnilisi lahendusi ja tarkvara ning andmeid heas usus ning neid mitte kuritarvitama. Kasutaja vastutab nimetatud keelu rikkumisest tuleneva kahju eest, mh ka juhul kui kahju on põhjustatud hooletusest.
  3. Kasutaja staatuse loomine eesmärgiga tekitada ülekoormust või muul viisil kahjustada www.petbook.ee interneti lehekülge ei ole lubatud. Kui Loomaregistril on põhjust arvata, et Kasutaja kontolt tehtavad tehingud on sellelaadse eesmärgiga või kui see on Kasutaja poolt PetBooki kasutamise tagajärjeks siis kasutajakonto suletakse.
  4. Kui Kasutaja on tahtlikult tekitanud www.petbook.ee interneti leheküljel kahju või kahjustanud PetBooki tarkvara kohustub ta Loomaregistri esimesel nõudmisel tekitatud kahju hüvitama.
  5. Kasutaja on kohustatud PetBooki kajastama õigeid ja ajakohaseid andmeid temale kuuluva(te) looma(de) kohta. Loomaregister ei vastuta võimalike valeandmete esitamise tõttu Kasutajale või kolmandatele isikutele tekkinud võimalike kahjude eest. Juhul kui Loomaregistril on põhjust arvata, et Kasutaja on esitanud Loomaregistrile ebaõigeid andmeid, on Loomaregistril õigus Kasutaja konto ajutiselt või lõplikult sulgeda.
  6. Juhul kui Kasutajale kuuluv Loom sureb, on Kasutaja kohustatud Loomaregistrit sellest teavitama saates teate PetBooki e-posti aadressile info@petbook.ee, et PetBooki saaks lõpetada kasutaja loomaga seotud teavituste saatmise. Kasutajal ei ole õigust esitada vastuväiteid seoses teavitustega lõpetamisega kui laekunud info looma surma kohta oli ekslik või kui selle sisestas selleks õigustamatu isik vm eksimuste puhul.
  7. Juhul kui Loomaregistrile saab teatavaks Tingimustes sätestatud kohustuse rikkumine Kasutaja poolt, kohustub kahju tekitanud Kasutajakonto registreeritud Kasutaja kahju hüvitama ka juhul kui kahju põhjustas Kasutaja konto kaudu kolmas isik.
 4. Privaatsustingimused
  1. Loomaregister töötleb ainult neid Kasutajate isikuandmeid, mida Kasutajad edastavad PetBooki andmebaasi kasutajaks registreerumisel või teenuse edaspidise kasutamise käigus kasutajakonto andmete muutmisel. Isikuandmeteks, mida PetBook kasutab on PetBook’i kasutajaks registreerimisel avaldatud andmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood, telefoninumber, e-posti aadress, dokumendinumber, elukoha aadress.
  2. Kasutajaks registreerumisega kinnitab Kasutaja, et on nõus oma andmete kasutamisega Tingimustes loetletud ulatuses ja juhtudel ja muudel juhtudel kui see on tulenevalt PetBooki kasutamisest vajalik või mõistlikult eeldatav.
  3. PetBook töötleb Kasutaja isikuandmeid teenuse osutamise, sealhulgas arvete edastamise eesmärgil ning muu, PetBook'iga seotud, informatsiooni edastamiseks Kasutajale.
  4. Teatud isikuandmete avaldamine Loomaregistrile on vabatahtlik, kuid võib olla PetBooki kasutamiseks vältimatult vajalik. Seega kui kasutaja otsustab PetBookile oma isikuandmeid mitte avaldada, ei pruugi kasutaja PetBooki teenuseid maksimaalses ulatuses kasutada saada.
  5. Loomaregister töötleb PeBook’i kasutajate isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:
   1. PetBook’i kasutajatele teenuse osutamiseks või teenuse osutamise tagamiseks;
   2. PetBook’i kasutajate poolt Loomaregistrile antud nõusoleku alusel.
  6. PetBook kasutab kogutud isikuandmeid üksnes seaduses või käesolevates privaatsustingimustes sätestatud eesmärkidel.
  7. Kasutajal on keelatud anda PetBooki kasutamiseks Kasutajale määratud kasutajatunnust ja salasõna edasi kolmandatele isikutele. Juhul kui Loomaregistrile saab teatavaks, et Kasutaja on nimetatud keeldu rikkunud on Loomaregistril õigus Kasutaja konto sulgeda. Loomaregister ei vastuta konto sulgemisest tuleneva võimaliku kahju eest.
  8. Loomaregister edastab Kasutajate isikuandmeid kolmandatele isikutele üksnes juhul, kui see on vajalik tulenevalt PetBooki teenuse osutamisest, teenuse osutamise tagamiseks või Loomaregistri seadusest tulenevate õiguste kaitseks või kohustuste täitmiseks. Sellisteks kolmandateks isikuteks on kindlustusettevõtjad ja loomakliinikud, kes PetBooki teenust kasutavad. Loomaregister kui isikuandmete vastutav töötleja on teinud kõik endast oleneva, et eelnimetatud kolmandad isikud tagaksid isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse.
  9. Loomaregistril on õigus saata Kasutajale tema poolt märgitud e-posti aadressile perioodiliselt PetBookiga seonduvat informatsiooni, uute toodete/teenuste tutvustusi ja muid informatsioonilisi teateid.
  10. Loomaregistril on õigus kasutada kogu infot Kasutaja ja Looma kohta ning seda ei väljastata kõrvalistele isikutele, välja arvatud Tingimustes ja seaduses näidatud juhtudel või Kasutaja soovi korral andmete avaldamiseks samuti juhul, kui on vajalik tuvastada Looma kiibi numbri alusel Looma omanik.
  11. Kasutajal on igal ajal õigus tutvuda oma andmetega PetBookis ja neid parandada, kustutada või paluda PetBookil seda teha, samuti kontot sulgeda või paluda PetBookil seda teha.
  12. PetBook’i kasutajate isikuandmed säilitatakse kuni isiku kasutajakonto sulgemiseni PetBook’is. Kasutajakonto sulgemiseks ning kogutud andmete kustutamiseks tuleb kasutajal esitada vastavasisuline avaldus Loomaregistrile e-posti aadressile info@petbook.ee.
  13. Loomaregistril on õigus PetBooki koos selle juurde kuuluvate andmetega (sh Kasutajate isikuandmetega ja andmetega Loomade kohta) võõrandada ilma Kasutaja nõusolekuta. Loomaregister tagab sellisel juhul isikuandmete turvalisuse ning teavitab Kasutajat uuest omanikust, kes on uueks isikuandmete vastutavaks töötlejaks.