KLIENDI NÕUSOLEK KLIINIKULE

Selleks, et tagada looma jaoks parim ravi kliinikute vahel raviandmete jagamise kaudu, annan kliinikule:

Evidensia Loomakliinikud OÜ (endise ärinimega Loomade Kiirabikliinik OÜ, registrikood 11969394, aadress Mustamäe tee 44/2, Tallinn 10621, e-post valdeko.paavel@evidensia.ee) (edaspidi: Kliinik)

järgmised nõusolekud

Kiinikul on õigus mulle kuuluva(te) looma(de) (edaspidi: Loom(ad)) ravijuhtumi korral veterinaarse konsultatsiooni ja protseduuride teostamise eesmärgil:
  1. teha Kliiniku poolt kasutatava veterinaarkliiniku kliendihaldustarkvara PetBook (edaspidi: PetBook) rakenduse kaudu kättesaadavaks kogu PetBookis sisalduv informatsioon Looma kohta (sh varasem haiguslugu ja veterinaarteenustega seonduvad sisestused, v.a väljastatud arved) koos minu isikuandmetega (eelkõige nimi, isikukood, dokumendi nr, elukoha aadress, telefoni number ja e-posti aadress) koheselt, kui teine PetBooki tarkvara kasutav kliinik või selle veterinaararst (edaspidi: PetBooki kliinik) vajaduspõhiselt (st kui ma olen Loomaga veterinaarteenuste saamiseks selle teise kliiniku poole pöördunud) vastava päringuga Loomale veterinaarteenuse osutamiseks selleks Kliiniku poole pöördub.

    PetBooki kliinikutel on õigus kooskõlas eeltooduga jagatud andmeid edaspidi töödelda veterinaarteenuste osutamise eesmärgil ja sellega seoses Loomale parima ravi tagamise huvides andmete ristkasutuse põhimõttel (st, et kui üks PetBook kliinik sisestab Looma haigusloo osas PetBooki uue kirje või muudab/uuendab seal minu ja/või Looma andmeid, muutub see nähtavaks ja kasutatavaks kohe ka teistele kliinikutele, kellega andmevahetus on toimunud ja kirjeldatud viisil lubatud) kooskõlas vastavate kliinikute privaatsustingimustega. Kohustun igakordselt teise PetBooki kliinikusse pöördudes tutvuma nende privaatsustingimustega (kättesaadavad vastava kliiniku kodulehel või kliinikus). Olen teadlik, et minu isikuandmeid eelnevaga kooskõlas ristkasutavad PetBooki kliinikud on vastava isikuandmete töötluse osas käsitletavad kaasvastutavate töötlejatena ja mul on õigus enda isikuandmetega seonduvate õiguste teostamiseks pöörduda iga PetBooki kliiniku poole, kellega minu isikuandmeid käesoleva nõusoleku kohaselt on jagatud ja ristkasutatakse.

    Käesolev nõusolek on kirjeldatud andmeedastuseks ja edasiseks ristkasutuseks piisav ilma mistahes täiendava eraldiseisva sellesisulise kirjaliku nõusolekuta ja antud tähtajatult. Käesolev nõusolek kehtib ka nõusolekus kirjeldatud eesmärgil PetBook kliinikute vahel allkirjastamise hetkeks juba toimunud varasema andmetöötluse osas;

    ja

  2. edastada kogu PetBookis sisalduv informatsioon Looma kohta (sh varasem haiguslugu ja veterinaarteenustega seonduvad sisestused, v.a väljastatud arved) koos minu isikuandmetega identifitseerimiseks vajalikus ulatuses (eelkõige nimi ja isikukood) koheselt, kui teine veterinaarkliinik (või selle veterinaararst) vajaduspõhiselt (st kui ma olen veterinaarteenuste saamiseks Loomaga selle kliiniku ja/või veterinaararsti poole pöördunud) vastava päringuga Kliiniku poole pöördub. Käesolev nõusolek on kirjeldatud andmeedastuseks piisav ilma mistahes täiendava eraldiseisva sellesisulise kirjaliku nõusolekuta ja antud tähtajatult. Olen teadlik, et sellisel juhul on andmete adressaadiks olev veterinaarteenuse kliinik minu isikuandmete töötlemisel eraldiseisev vastutav töötleja (st Kliinik edasise andmetöötluse osas ei vastuta) ning kohustun vastava kliiniku privaatsustingimustega tutvuma.

Kinnitan käesoleva nõusoleku allkirjastamisega, et:

  • mulle on selgitatud, millised kliinikud on või on varasemalt olnud PetBooki kasutavad kliinikud, sh Loomaarst OÜ ehk Keila loomakliinik, Osaühing Maxi loomakliinik ja Evidensia Loomakliinikud OÜ (endise ärinimega Loomade Kiirabikliinik OÜ, varasemalt eraldi juriidiliste isikutena Loomade Kiirabikliinik OÜ, Timmu Loomakliinik OÜ ja OÜ Rakvere loomakliinik);
  • olen teadlik, et mul on õigus käesolev nõusolek igal ajal tagasi võtta*, esitades sellekohase taotluse Kliiniku ülaltoodud e-posti aadressil, ning võin enda isikuandmete töötlemise osas pöörduda kaebusega Kliiniku või Andmekaitse Inspektsiooni (veebileht: www.aki.ee) poole, kui leian, et minu isikuandmete töötlemine rikub minu õiguseid ja huve.
*Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud isikuandmete töötlemise seaduslikkust.