KLIENDI NÕUSOLEK TEENUSEPAKKUJALE

Selleks, et tagada enda looma(de) jaoks parim ravi erinevatesse loomakliinikutesse pöördumisel kliinikute vahel andmete jagamise teel, annan PetBook`i Teenusepakkujale (defineeritud Petbook andmebaasi teenuse kasutamise tingimustes) käesoleva nõusoleku isikuandmete töötlemiseks.

Teenusepakkujal* (VetMinds Invest OÜ, registrikood 14644037, aadress Mustamäe tee 44a, Tallinn 10621, e-post info@petbook.ee) on õigus:

 1. teha PetBooki tarkvara rakenduse kaudu kättesaadavaks kogu PetBookis sisalduv informatsioon Looma kohta (sh varasem haiguslugu ja veterinaarteenustega seonduvad sisestused, v.a Kasutajale kliiniku poolt väljastatud arved) koos Kasutaja isikuandmetega (eelkõige nimi, isikukood, dokumendi nr, elukoha aadress, telefoni number ja e-posti aadress) koheselt, kui teine PetBooki kliinik (või selle veterinaararst) vajaduspõhiselt (st Kasutaja on veterinaarteenuste saamiseks Loomaga selle kliiniku poole pöördunud) vastava päringuga Kasutaja Loomale veterinaarteenuse osutamiseks selleks Teenusepakkuja poole pöördub.

  PetBooki kliinikutel on õigus kooskõlas eeltooduga jagatud andmeid edaspidi töödelda veterinaarteenuste osutamise eesmärgil ja sellega seoses Loomale parima ravi tagamise huvides kooskõlas vastavate kliinikute privaatsustingimustega ning Teenusepakkujal Teenuse osutamise eesmärgil andmete ristkasutuse põhimõttel, st, et kui üks PetBook kliinik sisestab Kasutaja Looma haigusloo osas PetBooki uue kirje või muudab/uuendab seal Kasutaja ja/või Looma andmeid, muutub see nähtavaks ja kasutatavaks kohe ka teistele kliinikutele, kellega andmevahetus on toimunud ja kirjeldatud viisil lubatud, ja Teenuse Kasutajale PetBooki kasutajakonto kaudu; ning vastupidi, kui Teenuse Kasutaja uuendab PetBookis enda andmeid, siis muutub see PetBooki rakenduses nähtavaks ja kasutatavaks kohe ka teistele kliinikutele, kellega andmevahetus on toimunud ja ristkasutus kirjeldatud viisil ja eesmärkidel lubatud.

  Käesolev nõusolek on kirjeldatud andmeedastuseks ja edasiseks ristkasutuseks piisav ilma mistahes täiendava eraldiseisva sellesisulise kirjaliku nõusolekuta ja antud tähtajatult. Käesolev nõusolek kehtib ka nõusolekus kirjeldatud eesmärgil PetBook kliinikute vahel allkirjastamise hetkeks juba toimunud varasema andmetöötluse osas.

  Kasutaja kohustub igakordselt teise PetBooki kliinikusse pöördudes tutvuma nende privaatsustingimustega (kättesaadavad vastava kliiniku kodulehel või kliinikus) ja on teadlik, et andmeid ristkasutavad PetBooki kliinikud ja Teenusepakkuja on vastavalt toimuva isikuandmete töötluse osas käsitletavad kaasvastutavate töötlejatena ja Kasutajal on õigus enda isikuandmetega seonduvate õiguste teostamiseks pöörduda nii Teenusepakkuja kui iga PetBooki kliiniku poole, kellega eeltoodud nõusolekute kohaselt Kasutaja isikuandmeid on jagatud ja edaspidi ristkasutatakse;

  ja
 2. edastada kogu PetBookis sisalduv informatsioon Looma kohta (sh varasem haiguslugu ja veterinaarteenustega seonduvad sisestused, v.a Kasutajale kliinikute poolt väljastatud arved) koos Kasutaja isikuandmetega Kasutaja identifitseerimiseks vajalikus ulatuses (eelkõige nimi ja isikukood) koheselt, kui veterinaarteenuse kliinik (või selle veterinaararst) vajaduspõhiselt (st Kasutaja on veterinaarteenuste saamiseks Loomaga vastava kliiniku ja/või veterinaararsti poole pöördunud) vastava päringuga Teenusepakkuja poole pöördub. Sellisel juhul on käesolev nõusolek kirjeldatud andmeedastuseks piisav ilma Kasutaja eraldiseisva sellesisulise kirjaliku nõusolekuta. Kasutaja on teadlik, et sellisel juhul on andmete adressaadiks olev veterinaarteenuse kliinik Kasutaja isikuandmete töötlemisel eraldiseisev vastutav töötleja (st Teenusepakkuja edasise andmetöötluse osas ei vastuta) ning Kasutaja kohustub vastava kliiniku privaatsustingimustega tutvuma.

Kinnitan käesoleva nõusoleku andmisega, et:

 • mulle on selgitatud, millised kliinikud on või on varasemalt olnud PetBooki kasutavad kliinikud, sh Loomaarst OÜ ehk Keila loomakliinik, Osaühing Maxi loomakliinik ja Evidensia Loomakliinikud OÜ (endise ärinimega Loomade Kiirabikliinik OÜ, varasemalt eraldi juriidiliste isikutena Loomade Kiirabikliinik OÜ, Timmu Loomakliinik OÜ ja OÜ Rakvere loomakliinik);
 • olen teadlik, et mul on õigus käesolev nõusolek igal ajal tagasi võtta*, esitades sellekohase taotluse Teenusepakkuja ülaltoodud e-posti aadressil, ning võin enda isikuandmete töötlemise osas pöörduda kaebusega Teenusepakkuja või Andmekaitse Inspektsiooni (veebileht: www.aki.ee) poole, kui leian, et minu isikuandmete töötlemine rikub minu õiguseid ja huve.
*Nõusolekus kasutatud mõisted on defineeritud Petbook andmebaasi teenuse kasutamise tingimustes.